mars 2, 2020

Regeringen kraftsamlar för global innovationskraft

Samuel Holmström, VD på Lundqvist Trävaru AB, har fått ett förordnande i regeringens kraftsamling för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft. Satsningen består av fyra grupper, där Samuel, kommer att bidra med sin kompetens inom Näringslivets digitala strukturomvandling.

Sverige är idag världsledande inom innovation, men trots detta står vi inför en rad utmaningar framöver. Ledare för satsningen är näringsminister Ibrahim Baylan.

– Det starka samhället står inför flera viktiga omställningar som kräver samverkan. Med samverkansprogrammen vill regeringen samla näringsliv, akademi, civilsamhälle såväl som det offentliga för att hitta lösningar på de utmaningar vi tillsammans står inför, säger Ibrahim Baylan.


Samuel Holmström har alltså blivit förordnad att medverka i gruppen för Näringslivets digitala omställning där han ska ha en rådgivande roll för att driva utvecklingen framåt.

- Det känns oerhört hedrande att få det här förtroendeuppdraget! Jag ser det dels som ett kvitto på att det vi gjort med Lundqvist Trävaru är något riktigt bra, men även som en fantastisk chans att få framföra min syn på vad som krävs för att Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Jag kommer i sammanhanget, som präglas mycket av akademi, offentlig sektor och storbolag, att tillföra ett starkt SME-perspektiv; verkliga insikter om ett bolags olika förutsättningar och behov i olika skeenden, säger Samuel Holmström.


Samverkansgrupperna består av 20 experter och företrädare från näringsliv, akademi, myndigheter och civilsamhället. Där syftet är att gruppen ska hitta innovativa lösningar som möter samhällets kommande utmaningar.

- Det är lätt att fokusera på teknik och spets i den här typen av forum, men jag tycker det är oerhört viktigt att fokusera på att vi, vad vi nu än kommer fram till, verkligen ser möjligheter för den breda massan av SME-företag i Sverige att dra nytta av digitaliseringen och därigenom stärka svenskt näringsliv, säger Samuel.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!