Karriär

Under vår dryga 80-åriga historia har många människor passerat, men majoriteten har faktiskt stannat kvar, en stor del av sitt vuxna liv. Det är vi stolta över, eftersom det är just människorna som värderas högst på Lundqvist Trävaru. Vi är alltid nyfikna på folk som vill jobba tillsammans med oss och rätt vad det är, sitter just du på den rätta kompetensen för att ta Lundqvist till nästa nivå.

 

Här nedan hittar du de rekryteringsprocesser vi har igång just nu. Hoppas vi ses! :-)

PERKS

Eftersom människorna som jobbar på Lundqvist faktiskt ÄR Lundqvist vill vi skapa de bästa förutsättningarna för att trivas och utvecklas på såväl ett personligt som proffesionellt plan. För att stimulera detta erbjuder vi ett förmånspaket, så kallade PERKS. Här nedan kan du läsa mer om vad detta paket innefattar.

SMART-PERKS

Plugglön för studier på fritiden:

 • Varje studievecka (beräknat på heltidsstudier) ersätts med 1500 kr som påslag på lönen (halvtidsstudier innebär alltså att det krävs två veckor för 1500 kr).
 • Max 15000 kr per kalenderår i extra lön
 • Kursen/kunskapen måste anses gynna bolaget och bidra till att föra oss mot vår vision; närmaste chef beslutar detta.
 • Godkända skolformer för dessa studier är universitet, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux.
 • Plugglönen betalas ut efter att medarbetaren kan uppvisa godkänt resultat i utbildningen.

 

Plugga på betald arbetstid

 • Dessa studier på betald arbetstid förutsätter att den ordinarie verksamheten kan fungera tillfredsställande. I praktiken innebär det att dessa studier generellt sett kommer beviljas under lågsäsong. Ansök hos närmaste chef som beslutar i frågan och lämnar svar senast 2 arbetsdagar innan ansökan stänger på antagning.se.
 • Maximalt studier motsvarande 5 heltidsveckor kan beviljas per medarbetare och år.
 • Kursen/kunskapen måste anses gynna bolaget och bidra till att föra oss mot vår vision; närmaste chef beslutar detta.
 • Godkända skolformer för dessa studier är universitet, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux.
 • Efter utbildningen ska medarbetaren kunna uppvisa ett godkänt slutbetyg.

 

Personlig utvecklingsstrategi

 • Ibland är det svårt som närmaste chef att ta tillvara på medarbetarens drivkrafter – främst när denne vill utvecklas utanför den egna rollen eller avdelningen. Syftet med den personliga utvecklingsstrategin är alltså att erbjuda en starkare och bredare plattform för medarbetarens personliga utveckling; ett medarbetarsamtal med super-plusmeny. 
 • På initiativ från, och i samråd med, medarbetaren tar närmaste chef, SAMT dennes chef, alltså fram en personlig utvecklingsstrategi. Strategin skall dokumenteras.
 • Strategin ska vara “levande” och ses över minst 1 ggr/år.
 • Strategin ska fokusera på långsiktiga mål hos medarbetaren; vad driver medarbetaren, hur kan Lundqvist vara en plattform för medarbetaren att nå sina mål – inom, såväl som utanför bolaget. Vill du bli VD eller ska vi starta bolag tillsammans?

FUN-PERKS

Mood- och festkommitté!

 • Plötsligt händer det! Någon kommer med en glass eller iskall dricka en varm sommardag. Glöggprovning en ruggig hösteftermiddag. Eller varför inte tårta och champagne efter ett rejält rekord. Du vet aldrig vad kommittén hittar på.
 • Festkommittén är en semi-hemlig sammanslutning. Genom att öppet berätta för alla att man önskar ingå i kommittén kanske det en dag kommer en inbjudan.
 • Fest- och moodkommittén ansvarar för de flesta aktiviteter och event som anordnas på firman, samt att hålla den årliga budgeten.
 • All vedförsäljning utgör budget för kommittén. Budgettillskott härutöver beslutas årsvis i samråd med VD.

 

Sommar- och vinterfest

 • Mood- och festkommittén ordnar årligen två “större” fester; lämpligtvis en sommar- och en vinterfest. Kommittén prioriterar budget och beslutar huruvida festerna ska vara med respektive eller ej.

 

Lekdagar

 • Lekdagar 1-2 ggr/år med aktiviteter som exempelvis LEOS lekland, hyra badhus, spela brännboll eller liknande.
 • ALLA anställda är välkomna, samt deras familjer  – även barnlösa sådana 🙂
 • Bolaget står för kostnaden av själva aktiviteten, men aktiviteten ska ske utanför ordinarie arbetstid – exempelvis under en helg.
 • Mood- och festkommittén arrangerar detta.

 

Käka ihop

 • Frukost eller lunch. 1 ggr/månad bjuder vi på käk.
 • Mood- och festkommittén löser detta.

 

LAN, brädspel, bandy och liknande aktiviteter

 • Minst 4 ggr/år anordnas någon typ av enklare aktivitet.
 • Varje avdelning anordnar en aktivitet enligt nedan. Mood- och festkommittén beslutar i vilken ordning detta sker samt när under året dessa aktiviteter ska ske:
  • Sälj- och marknad anordnar en aktivitet.
  • Beredning samt IT och utveckling anordnar en aktivitet.
  • Produktion och logistik anordnar en aktivitet.
  • Företagsledning, montage och inköp anordnar en aktivitet.
 • Eventuell budget för aktiviteterna beslutas i samråd mellan avdelningen och kommittén.

 

Personlig lyx- och lekbudget

 • Lundqvist sponsrar med 800 kr/år till varje tillsvidareanställd. Detta används lämpligtvis för personlig lyx eller lek; exempelvis dekorera din arbetsplats, bättre personlig utrustning eller bjuda kollegorna på glass. 
 • Får sparas mellan år till ett maximalt belopp om 6400 kr.
 • Gå gärna ihop med kollegor för att köpa coolare grejer. XBOX någon?
 • Är du rik på flexsaldot? Konvertera tiden till ytterligare lyx- och lekbudget.
 • Förtydligande: får inte användas till “helt privata” saker, typ köpa och ta hem en skruvdragare. Formellt sett tillhör “inventarien” bolaget.

 

 

 

 

FIT-PERKS

Svettlön

 

 • 50 kr extra lönepåslag per träningstillfälle, max 400 kr/månad och max 4800 kr/år under förutsättning att:

 

  • Träningskläder ska vara på och man ska SVETTAS (snöskottning, mys-promenader eller liknande räknas inte).
  • Ska fotas och delas med kollegorna på något sätt (slackgrupp eller messengergrupp alternativt stängd instagramsida).

 

Friskvårdsbidrag

 • 500 kr/år.
 • Får sparas mellan år till ett maximalt belopp om 2000 kr.
 • Kan användas till:
  • Betala anmälningsavgift till “friskvårdsfrämjande aktiviteter” t.ex. Räddningsloppet,
  • Alternativt annat som godkänns som friskvård av Skatteverket.

 

Betalda läkarbesök 

 • Om det synkar med reglerna för “Betald ledighet vid särskilda tillfällen” står vi även för själva “besöksavgiften”.

BASIC-PERKS

Föräldralön

 • För en medarbetare som är tjänstledig med föräldrapenning eller havandeskapspenning, och som varit anställd under minst ett år i följd, kan föräldralön utges för högst två i förväg planerade perioder:
  • Omfattande sammanlagt 120 dagar om den sammanhängande anställningstiden uppgår till mellan 12 och 24 månader, och under sammanlagt 180 dagar om den sammanhängande anställningstid överstiger 24 månader.
  • Om den sammanlagda planerade föräldraledigheten skulle bli kortare än 120 respektive 180 dagar under dessa två perioder, utges föräldralön inte för längre tid än ledigheten omfattar.
  • Möjligheten till föräldralön gäller bara tills dess att barnet blir 18 månader.
 • Föräldralön utgörs per månad av månadslönen minus 30 kalenderdagsavdrag beräknat per dag enligt följande: 90% x ((12 x månadslönen)/365)
 • Föräldralönen betalas ut med halva beloppet när medarbetaren börjar, och resterande hälft efter det att medarbetaren har fortsatt, sin anställning i tre månader efter tjänstledigheten.
 • Ovanstående regler för föräldralön gäller alltså per barn.

 

Betald ledighet för särskilda tillfällen

 • Betald extra ledighet ges med max 1 dag för: eget bröllop, egen 50-årsdag, Förstagångsbesök hos tandläkare eller läkare vid akut sjukdom eller olycksfall, besök vid vårdinrättning efter remiss av företagsläkare eller av annan av företaget anvisad läkare (dock max 10 ggr), vid riktad hälsokontroll efter kallelse från företagshälsovården, frånvaro under del av dag då den anställde drabbats av olycksfall i arbetet och då skadan föranleder sjukskrivning, nära anhörigs frånfälle, nära anhörigs begravning/urnnedsättning, plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig, ersättningsdag om den 6 juni infaller en lördag eller söndag, samt vid besök hos barnmorska (och övrigt kopplat till barnafödande) och gynekolog (max 1 ggr/år).

 

Full flextid

 • Alla anställda på Lunqvist får nyttja full flextid, alltså flexa utan restriktioner om när denna tid arbetas in eller tas ut. Flextid får nyttjas för att vara “flexledig” hela dagar. Du får alltså förtroendet att själv styra din tid under förutsättning att vi gemensamt klarar av att ta ansvar för:
  • att arbeta på ett säkert sätt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv,
  • tillsammans säkerställer en tillfredsställande verksamhet med kunden i fokus, och
  • att vi inte slutar kommunicer med varandra. Om vi inte kommunicerar med varandra kan vi omöjligt gemensamt uppfylla ovanstående premisser.
 • Flextiden ska normalt sett tas ut inom 12 månader från intjänande.

 

Bruttolöneavdrag

 • Ett bruttolöneavdrag är ett avdrag på lönen före skatt, som görs i utbyte mot en förmån betald av arbetsgivaren. Medarbetaren som gör bruttolöneavdrag kan på detta sätt få en förmån till en lägre kostnad, jämfört med om denne skulle betalat den med egna skattade pengar. Exempel på bruttolöneavdrag:
  • Bilförmån,
  • Arbetsredskap av mer avancerad modell än den som arbetsgivaren normalt tillhandahåller,
  • Avsättningar till pension
  • Kurser och utbildningar som normalt inte betalas av arbetsgivaren.

 

Personalrabatter

 • Anställd personal får handla produkter och tjänster, som ingår i bolagets normala utbud, på Lundqvists inköpsprislista med ett prispåslag på 10 procent.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!