Frågor & svar villa

Att bygga hus eller sin villa, väcker många frågor och funderingar. Trots att det i det här fallet är frågan om en byggsats är det inte helt lätt att lyckas tänka på allt. Här har vi listat en del vanliga funderingar som vi ofta får när vi pratar med våra kunder.

Hur vet jag vad som får byggas på tomten?

För att få veta exakt vad du får bygga på din tomt behöver du kontakta din kommun som kan hjälpa dig med vilka byggregler som gäller för ert område. Vad du får bygga samt hur processen går till varierar beroende på om din fastighet befinner sig inom ett detaljplanerat område, sammanhållen bebyggelse alternativt utanför planlagt område. 

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett dokument som upprättas av din kommun. Kort sammanfattat anger detaljplanen hur ett område får bebyggas och hur mark och vattenområden får nyttjas.

Hur fungerar det med strandskydd?

Syftet med ett strandskydd är att gynna friluftslivet och att bevara goda livsvillkor  (även för djur och växtriket) så att alla ska kunna ha åtkomst till våra stränder.

Du får inte bygga inom ett strandskyddat område. Generellt gäller strandskyddet 100m från strandkanten både in mot land och ut i vattnet. Det finns också utökat strandskydd vilket gör att strandskyddet kan utökas med max 300m ytterligare in mot land och ut i vattnet.

Bygger du inom strandskyddat område måste de 100m från byggnaden ner till stranden ha fri passage för allmänheten. Du får alltså inte placera någon annan byggnad närmare eller anlägga en brygga utan särskilt tillstånd. Du får inte heller ändra området på något sätt som kan skada växt- och djurlivet. T.ex. ta ner träd eller göra ändringar i marken.

Exempel på särskilda tillstånd kan vara:

 • Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning.
 • Området är väl avskilt från stranden av t.ex. en större väg eller järnväg.
 • Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten.
 • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
 • Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
 • Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Vad är det för skillnad på nock- och byggnadshöjd?

Såväl byggnadshöjden som nockhöjden utgår ifrån den intilliggande backens medelnivå, men där slutar likheterna. Det aningen missledande begreppet byggnadshöjd avser höjden från backens medelnivå till den punkt där en tänkt vertikal linje från ytterväggen skär det färdiga yttertaket. Nockhöjd, å andra sidan, är precis vad det låter som, nämligen höjden från den intilliggande backens medelnivå upp till färdig nock.

Vad innebär begreppet byggarea?

Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken, inklusive ytterväggar och byggnadsdelar (mindre utstickande fasaddelar liksom listverk, portomfattningar eller kortare takutsprång räknas inte med). Ett enplanshus och ett tvåplanshus med samma yttermått har alltså samma byggnadsarea. Bra att veta Tänk på att ett takutsprång som är över 500 mm räknas in i byggnadsarean.

Vad innebär begreppet boarea?

Det korta och lite förenklade svaret är att allt ingår i boarean – utom balkonger och förråd utanför bostaden, samt yta med takhöjd lägre än 1,90 meter. Där det finns ytterligare golvyta utanför den linje som ger 1,90 meter takhöjd fortsätter man att mäta 0,6 meter och räknar även in denna golvyta.

Vad innebär begreppet bruttoarea?

Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla våningsplan i en byggnad och är alltid omsluten av väggar och ytterväggarnas utsida räknas med. Utrymmen som har en lägre rumshöjd än 1,9 meter räknas inte in i bruttoarean. Vid snedtak räknas bruttoarean 0,60 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter. Tänk på att ett inglasat uterum eller inglasad balkong räknas som bruttoarea.

Vad är det för skillnad på FT- & FTX-system?

 • Ett FT-system är ett ventilationssystem med mekanisk styrd in- och utluft.
 • Ett FTX-system är ett ventilationssystem med mekanisk styrd in- och utluft, som dessutom har en värmeväxlare som värmer upp den friska luften.

Vilken typ av ytbehandling ska jag välja till fasaden?

Här kommer en enklare sammanfattning av de vanligaste ytbehandlingarna till fasaden:

 • Järnvitriol: Ytbehandling som ger en grå yta/karaktär i takt med att panelen åldras. Dock ger järnvitriolen inget extra skydd för panelen, utan är endast en estetisk behandling. OBS! Järnvitriolen kan ge rostfällningar, vilket innebär att panel och övriga trädetaljer som har denna ytbehandlingen måste spikas med rostfri spik. 
 • Oljelasyr: En lacknaftalöst behandling som går att få i olika nyanser. Ger även bra skydd. 
 • Tjärvitriol: Ger en grå fasad och innehåller terpentin som ger ett skydd till träfasaden. Vi erbjuder inte denna behandling i dagsläget. Men något som du själv kan välja att göra. 
 • Slamfärg: Med slamfärg får huset en helmatt kritande yta som är känslig för yttre påverkan, men som är lätt att underhålla. Vid ljusa kulörer syns kådutfällningar, kvistar och träsprickor tydligt. Om man har påbörjat med slamfärg kan man inte måla med annan färg efteråt, då bör man fortsätta med slamfärgen. 
 • Akrylfärg: Är den av alla utomhusfärger som kräver minst underhåll eftersom den varken kritar eller krackelerar. Akrylatfärgen är lätt att applicera och stryka ut och när den torkat får den en fyllig och vattenavvisande yta. 
 • Oljefärg: Passar lika bra på träfasader som på knutar, foder och vindskivor. När färgen torkat får den en fyllig och vattenavvisande yta. Färgtypen kritar efter ett antal år vilket ger en matt och något blekare yta.

Vad ska jag tänka på innan slutmålning?

Innan du ska slutbehandla panelen på ditt hus är det bra att tänka på följande:

 • Rengör ALLTID ytan som ska målas innan slutbehandling. Det kan ofta ta rätt lång tid mellan grundmålning och slutbehandling och eftersom luften är full av mögelsporer är det en bra idé att rengöra ordentligt för att undvika framtida problem.
 • Måla gärna upp kulören du tänkt slutbehandla med på en större yta för att säkerställa att det blir som du tänkt dig. Färger upplevs ofta ”lättare” eller ljusare på en mindre yta som exempelvis en liten provbit.
 • Välj rätt typ av färg, på Lundqvist erbjuder vi en grundstrykning med oljegrundfärg, 1 strykning slamfärg alternativt en järnvitriolstrykning. 
 • Undvik att måla när luftfuktigheten är hög, exempelvis på hösten. 

Behöver jag ångbroms eller ångspärr?

I  de allra flesta fallen är en ångspärr att föredra. Ångspärrens funktion är att hindra fukt från den varma inomhusluften att vandra ut och kondensera i byggnadens konstruktion. Ett fenomen som kommer sig genom fysikens diffusion, som i det här fallet innebär att luften hela tiden söker jämvikt, varm luft orkar bära mer vatten kontra kall luft och när dessa två möts kondenserar vattenångan vid daggpunkten.

Ångspärr är alltså ett väldigt bra alternativ så länge man inte låter klimatet i huset falla ner mot nollan, vilket kan förekomma i säsongsboenden (en klassisk sommarstuga). Då finns alltså risken att fuktvandringen svänger, exempelvis på våren eller hösten när vi har kalla nätter och varma dagar, kan utomhusklimatet bli betydligt varmare än insidan och därmed leda till att vattenångan kondenserar i byggnadens konstruktion.  Dessa gånger, om man vet med sig att man planerar att kallställa en byggnad, är ångbromsen alltså att föredra.

Ångspärr: Är i princip tät mot såväl luft som vattenånga. Bygger på att stänga fuktvandringen i väggen och istället ta ut fukten inomhus genom ventilationen.

Ångbroms: Fungerar som en ångspärr vid låg relativ luftfuktighet, men släpper igenom fukt när den relativa luftfuktigheten stiger.

Vad ska jag tänka på när jag väljer fönster?

Några konkreta tips som du ska tänka på när du planerar fönstersättning i huset:

 • Om det endast finns en väg in i ett rum, exempelvis ett sovrum, måste fönstret vara öppningsbart.
 • Fasta fönster är billigare och ger mer glasyta kontra ett öppningsbart fönster.
 • Tänk på att om du placerar ett fast fönster bredvid ett öppningsbart kommer inte dess glasyta att linjera.
 • I en bostad som har fönster eller fönsterdörrar där avståndet från golvet/marknivån utomhus är 600 mm eller mindre, ska fönstret anpassas med personsäkerhetsglas.
 • Om ditt hus har en mekanisk frånluftsventilation, är spaltventiler i vissa av dina fönster ett praktiskt tillval. Med dessa fönsterventiler slipper  du att installera stora ventiler i väggarna. Antalet ventiler dimensioneras beroende på hur just det specifika huset är utformat, men rent generellt kan sägas att man bör ha ventiler i alla rum förutom de rum där man tar ut luft. Exempel på rum där luften sugs ut är, badrum, kök och tvättstuga.
 • Bra att tänka på när du köper fönster till din bastu är att se till att insidan är omålad samt att det är utformat med 8mm säkerhetsglas om det sitter på en yttervägg pga. temperaturskillnader som uppstår.

Vad finns det för olika typer av taklösningar?

Vi kan erbjuda ett antal olika taklösningar som du kan kombinera för att ge ditt hus det utseende och funktion du är ute efter. 

 

Plant innertak – här finns det både ramverkstakstolar som kan ge dig bostadsloft och förrådsloft men även fackverkstakstolar om du inte vill nyttja takstolen till förvaring eller bostad.

 

Vill du ha högt i tak kan du välja mellan ryggåstak och saxtakstolar:

 

Saxtakstolar: Har en invändig lutning på underramen som ger dig större rymd inne i byggnaden än ett plant innertak. Taklutningen invändigt följer INTE taklutningen utvändigt. Om du har en taklutning på 27-grader utvändigt kan den invändiga taklutningen exempelvis ligga på 17-grader. 

 

Ryggåstak: Här är innertaket ”helt” öppet upp till nock, taklösningen för dig som vill maximera den invändiga takhöjden. I ryggåstaket löper en limträbalk längs med nocken i byggnaden, en så kallad nockbalk. 

 

Sen kan vi även erbjuda pulpettak, både med plant innertak och fackverksåsar som ger full takhöjd invändigt.

Vilken dimension bör man ha i innerväggarna?

När man ritar upp en första planritning är det väldigt bra att med en ungefärlig tjocklek på innerväggarna, eftersom detta kan påverka vissa utrymmeskänsliga delar i ett hus.

 

En ”vanlig” innervägg är ofta 118 mm tjock och uppbyggd enligt följande:

 • Reglar 45×70 mm
 • 2 sidor OSB-skivor a’ 11 mm
 • 2 sidor gipsskivor a’ 13 mm

Dock kan vissa innerväggar, av olika anledningar, kräva en kraftigare regeldimension. Det kan röra sig om en bärande vägg, eller installationer som exempelvis luftstam eller andra vvs-rör kräver ett större utrymme i väggen.

Hur tjocka är villa-väggarna?

Beroende på vilken ytterpanel du väljer så bygger väggen olika mycket. Nedan ser du en lista med våra vanligaste väggtjocklekar (exklusive invändigt skivmaterial).

Liggande panel: 338mm
Funkispanel och standardpanel: 353mm
Lockpanel och ribbpanel: 375mm

Innerväggar enligt Lundqvist standard:

Innerväggar: 118mm (70mm regel, osb och gips på båda sidor)
Vindavstyvande innervägg; 143mm (95mm regel, osb och gips på båda sidor)
Bärande innervägg: 168mm (120mm regel, osb och gips på båda sidor)

Innerväggarna kan behöva anpassas beroende på exempelvis rördragning – prata med din säljare om du är osäker.

Vad är tillgänglighetskrav?

Tillgänglighetskrav är till för att säkerställa att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig runt i bostaden och kan delta i samhället på lika villkor. Dessa krav gäller tillgängligheten på entréplan och byggherren ansvarar för att kraven uppfylls.

Kan ni bygga utifrån mina arkitektritningar?

Vi kan aldrig efterlikna egna ritningar till 100% däremot brukar vi säga att vi kan använda ritningarna som inspiration för att tillverka en liknande byggsats. Vi kikar gärna på era ritningar och gör en bedömning utifrån hur nära vi kan komma!

Hur mycket skiljer det i pris mellan småblock och villablock?

Det är väldigt svårt att säga exakt hur mycket våra byggsystem skiljer sig i pris då de ser olika ut i utförande, tillverkning och leverans. För att ge en liten uppskattning brukar vi säga att med samma tillval skiljer sig våra byggsystem ca 25-30% i pris. Våra villor levereras i ett mer prefabricerat utförande och tar längre tid att tillverka i vår fabrik och skickas färdiga med ytterpanel, isolering, ångspärr och fönster monterade med bleck och foder.

Kan jag montera villablocken själv eller måste jag beställa med montage?

Våra villablock kräver att du har tillgång till en kranbil eller hjullastare som kan hjälpa till att lyfta blocken och eventuellt takstolarna på plats. Detta då blocken är för tunga för att lyfta på egen hand. Har du lite snickarvana själv så ser vi inga konstigheter med att själv montera byggsatsen, men vill du hellre låta oss rodda i montaget medan du njuter av en kopp kaffe på sidan av så löser vi gärna detta!

Vad är det för skillnad på stor- och småblockssystemet?

I grova drag kan man säga att med våra storblock får ni en byggsats till husets yttre skal. Väggarna levereras i sektioner upp till ca. 8m långa. Ytterpanel, spik-/luftläkt, vindduk, liggande 45×45 reglar och isolering, stående 45×195 stomreglar och isolering, ångspärr samt liggande 45×45 för installationsskikt sitter monterat och klar från fabriken. I största möjliga mån monterar vi även fönster färdigt i väggen med bleck och foder.
Våra villablock levereras således i ett mer färdigt utförande vilket medför färre monteringsmoment på byggarbetsplatsen.

 

Våra småblock avser väggblock som är 1.2m breda samt levereras med ytterpanel och monterad vindduk. Du kan välja mellan en regelstomme på 145mm eller 195mm beroende på hur mycket isolering du vill rymma. Isolering och fönster levereras löst och monteras på byggarbetsplatsen. Våra småblock levereras alltså i fler delar och det krävs fler monteringsmoment av dig eller snickare.

 

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!